Záchytné parkoviská – zlepšenie atraktivity železničnej dopravy

Autor: Milan Perný | 17.1.2013 o 9:44 | (upravené 25.10.2013 o 16:35) Karma článku: 5,52 | Prečítané:  2042x

Písal sa 6. Jún 2011. Predstavitelia Ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislava prezentovali  dohodu o projektoch Integrovaného dopravného systému v Bratislave a okolí. Tejto dohode  predchádzala séria expertných  rokovaní medzi jednotlivými zainteresovanými zložkami.  Aká bola predstavená dohoda, aké boli  plány, a aký je súčasný stav sumarizuje tento príspevok. Nosnou časťou príspevku sú informácie o doposiaľ jedinom realizovanom projekte z plánovaných, t.j. o projekte  záchytných parkovísk projektovaných a budovaných v rámci integrovaného systému dopravy.

Plánovaná trasa prepojenia koridorovPlánovaná trasa prepojenia koridorovŽSR

 

Hlavnou investíciou z alokovanej sumy 550 miliónov EUR v  operačnom programe doprava, prioritnej osi 4. zameranej na infraštruktúru integrovaných dopravných systémov, mala byť obnova železničnej trate Bratislava  Predmestie - Bratislava Filiálka. Projekt obsahoval nielen vybudovanie modernej dvojkoľajnej trate, ktorá mala byť z väčšej časti v tuneli (mimochodom ide zároveň o súčasť projektu prepojenia koridorov známeho ako TEN-T  17), ale aj čiastočnú modernizáciu železničnej stanice Predmestie, novú železničnú zastávku Slovany (v blízkosti Riazanskej ulice) a modernú podzemnú železničnú stanicu na Trnavskom mýte v hĺbke 16m pod terénom.

Stanica Filiálka

Vizualizácia stanice Filiálka na Trnavskom mýte (zdroj: Dopravoprojekt)

Súčasťou projektu mala byť aj prekládka inžinierskych sietí, revitalizácia predmetného územia a miestnych komunikácií ako aj nové záchytné parkovisko na Trnavskom mýte. Rovnako sa mal postaviť  most na trati Hlavná stanica - Nové mesto, ktorý mal križovať novú trať Predmestie - Filiálka  a malo sa vymeniť zastarané zabezpečovacie zariadenie na uvedenej trati.  Štátna expertíza odhadla projekt na 440 mil EUR, čo sa nepozdávalo Európskej komisii a jej odbornému konzultantovi spoločnosti Jaspers vo Viedni.  Súťaž na výstavbu predmetnej trate bola nakoniec s veľkým časovým sklzom vyhlásená začiatkom roka 2012. Tender bol v priebehu roka napadnutý súťažiacimi, čo hralo v jeho neprospech z dôvodu termínov dokončenia, nakoľko je známe, že európske projekty v tomto programovacom období musia byť dokončené najneskôr do konca júna 2015.  So značným časovým oneskorením sa nakoniec otvárali obálky s ponukami, kde sa zistilo, že stavbu je možné postaviť približne za 270 mil EUR (čo je hlboko pod štátnou expertízou). Ak zvážime,  že táto ponuka obsahovala 2,5 km koridorovej dvojkoľajnej trate v hĺbenom tuneli,  podpovrchovú zastávku koridorových parametrov a modernú stanicu, tak v porovnaní s projektom viedenskej stanice za miliardu EUR vyjadrenia  o ekomomickej nevýhodnosti projektu nie sú na mieste.

Vstup do stanice od Trnavského mýta

Vstup do stanice Filiálka na Trnavskom mýte (zdroj: Dopravoprojekt)

V lete 2012 už boli takmer všetky pozemky vysporiadané (ak nepočítame zopár garáži s neznámymi vlastníkmi, v ktorých bývajú bezdomovci a nespokojného majiteľa pozemku v susedstve stanice Filiálka). Rovnako aj príslušné dokumentácie boli pripravené a nič nebránilo výberu víťaza súťaže a podpisu zmluvy. Čo však nebolo urobené bola štúdia uskutočniteľnosti, ktorú požaduje eúropska komisia. Ministerstvo dopravy si preto objednalo u akceptovaného  konzultanta komisiou túto štúdiu spracovať. Štúdia identifikovala slabiny projektu a označila ho za ekonomicky neudržateľný, pre zaujímavosť, nebrala do úvahy napr. nižšie vygenerované ponuky v rámci procesu verjeného obstarávania.  A záverom príbehu „Filiálka" bol  brífing ministra Počiatka v októbri 2012.  Vzhľadom ku štúdii uskutočniteľnosti, ktorá projekt neodporúča realizovať v súčasnej podobe, sa projekt Filiálka podľa ministerstva bude „prekresľovať" a realizácia je plánovaná po roku 2014. (viac k téme Filiálka v špeciálnom prípsevku).

Druhým veľkým projektom mala byť  výstavba terminálov integrovanej dopravy. Zjednodušene možno povedať, že ide o  zahustenie zastávok na železničnej trase Devínska nová Ves - Hlavná stanica - Podunajské Biskupice. Už v samotnej tlačovej správe Ministerstva dopravy zo dňa 6.6. 2011 (uverejnenej v časti referencie) bola k tomuto projektu uverejnená nepravdivá informácia - citujem  „Tento projekt je už vo výstavbe a predpokladá sa jeho ukončenie v roku 2014.". Ministerstvo resp. železnice mali v tom čase  k dispozícii iba technicko-ekonomickú štúdiu: „Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny", spracovateľ Reming Consult a. s., z ktorej na tlačovke prezentovali zopár mapiek a vizualizácii.

TID v Bratislave

Rozmiestnenie nových zastávok/terminálov integrovanej dopravy v rámci Bratislavského železničného uzla (zdroj: Reming)

Predmetom projektovej dokumentácie budú Terminály integrovanej osobnej prepravy

 • TIOP č.1 zastávka Devínska Nová Ves zastávka
 • TIOP č.2 zastávka Bratislava-Lamačská brána
 • TIOP č.3 zastávka Bratislava-Patrónka
 • TIOP č.4 zastávka Bratislava-Mladá garda
 • TIOP č.5 zastávka Bratislava-Trnávka
 • TIOP č.6 zastávka Bratislava-Ružinov
 • TIOP č.7 zastávka Bratislava-Vrakuňa

Treba povedať, že nejde iba o železničné zastávky.  Tak napr. v prípade Lamačskej brány má byť súčasťou terminálu integrovanej dopravy aj záchytné parkovisko pre 300 automobilov, alebo v prípade terminálov Ružinov či Trnávka sa jedná aj o vybudovanie podchodov/nadchodov popod/ponad železničnú trať, či vybudovanie protihlukových stien. Projektová dokumentácia bude riešiť i väzby na MHD, cyklostojany, informačné zariadenia, zeleň, nové chodníky a pod.

Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu  terminálov bolo vyhlásené z 5 mesačným oneskorením 1.11. 2011. Kvôli námietke jediného záujemcu prešlo ďalších 7 mesiacov  až sa dňa 07.06.2012  uskutočnilo otváranie ponúk s prekvapujúcim výsledkom. Aj keď bolo vyhovené námietke záujemcu, obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Výsledkom bolo zrušenie súťaže. Investor (železnice) preto vyhlásil novú  verejnú súťaž.  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené  vo vestníku verejného obstarávania 04.12. 2012. Termín výstavby nových  zastávok/terminálov je predčasné momentálne predpovedať aj z toho dôvodu, že  proces verejného obstarávania bol opätovne napadnutý jedným z účastníkov (záujemcov) v súťaži.

TID Ružinov

Zastávka Ružinov pri obchodných domoch Hornbach a Kika. (Reming Consult a.s. AVK Architekt)

Tretím projektom bol zámer  budovať záchytné parkoviská (typu Park and Ride) v lokalitách Lamačská Brána, Podunajské Biskupice, Nové Košariská, Ivánka pri Dunaji, Pezinok, Zohor. Ak odhliadneme od faktu, že obstarávanie na projektovú dokumentáciu parkovísk bolo vyhlásené približne s jeden a pol ročným oneskorením podarilo sa tento proces úspešne zavŕšiť.

Parkoviská pre IDS

Umiestnenie nových záchytných parkovísk pre potreby integrovaného systému  v Bratislave (zdroj: Reming)

Železnice SR dňa 10.1. 2013 uzatvorili zmluvu s Dopravoprojektom, ktorej predmetom je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, Záchytné parkoviská pre integrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok".

Projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatným stavebným povolením, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad. Podľa zmluvných podmienok všetky administratívne procesy a úkony zo strany projektanta musia byť ukončené najneskôr do konca roku 2014. V praxi sa tento proces dá reálne stihnúť do konca roka 2013 a následne súťažiť zhotoviteľa diela. Samotná výstavba parkovísk je realizovateľná  približne do 3 mesiacov.

Podrobnosti o umiestnení parkovísk, kapacite a plánovaných súvisiacich stavebných objektoch (podchody, komunikácie) opäť vychádzajú  z Technicko-ekonomickej štúdie: „Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny", spracovateľ Reming Consult a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, dátum spracovania 4/2010.

Všetky parkoviská budú napojené na informačný a kamerový systém ktorý bude napojený na Políciu Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že sa nepredpokladá využívanie prípadných parkovísk IVD od začiatku užívania na plnú plánovanú kapacitu, objednávateľ/ŽSR požaduje od zhotoviteľa navrhnúť alternatívne časové riešenia výstavby (výstavba po etapách na základe skutočného dopytu, resp. rastúcej atraktívnosti hromadnej dopravy). Tejto podmienke je potrebné prispôsobiť aj typ konštrukčného vyhotovenia parkoviska resp. garážového domu. Rovnako bude súčasťou projektu  navrhnúť dobíjacie miesta pre vozidlá s elektrickým pohonom (automobily, motocykle prípadne bicykle). Zároveň je odporúčané projektantovi navrhnúť parkovacie miesta (oddelené boxy) pre bicykle a motocykle. Časť parkoviska by mala byť navrhnutá tak, že bude prednostne prístupná na cestovný lístok integrovanej dopravy (neplatené resp. zľavnené parkovné), časť bude verejná (t.j. plne platené parkovné).

Vybavenie parkovísk resp. parkovacích (garážových) domov pre odstavenie vozidiel v rámci systému Park&Ride:

 • automat na vydávanie parkovacích lístkov,
 • čítačka lístkov BUĎ,
 • kamerový bezpečnostný systém,
 • PSN (poplachový systém narušenia),
 • prístupové komunikácie a nástupné plochy pre Hasičský a záchranný zbor, odstavné plochy pre taxislužbu a odťahovú službu. stojany na dobíjanie vozidiel s elektrickým pohonom (dvojstopové, jednostopové),
 • stojany pre bicykle. Iné podmienky:
 • zastávka MHD resp. napojenie na iný druh hromadnej dopravy,
 • zastrešenie zastávok MHD prislúchajúcich k parkovisku resp. železničnej zastávke.

 

Popis jednotlivých parkovísk:

Zohor - parkovisko sa nachádza na pravej strane železničnej stanice v smere od Bratislavy na nezastavanom rovinatom území. Prístup je navrhnutý z miestnej komunikácie samostatným vjazdom, ktorý je potrebné upraviť. V súčasnosti vjazd slúži ako poľná cesta. Prepojenie stanice s parkoviskom bude zabezpečovať nový podchod. Parkovisko bude mať kapacitu do 300 parkovacích miest s kolmým státím. Preverí sa možnosť situovania parkoviska pre IVD na strane od staničnej budovy ŽST Zohor. Parkovisko bude zohľadňovať aj bezpečnostnú rezervu plochy pre budúcu modernizáciu železničnej trate.

Ivanka pri Dunaji - parkovisko sa nachádza medzi železničnou zastávkou a miestnou komunikáciou na nezastavanom území. Prístup zabezpečujú dva vjazdy a výjazdy. Pre lepšiu prístupnosť a využívanie železničnej zástavky sú v blízkosti parkoviska navrhnuté niky pre autobusovú dopravu v oboch smeroch miestnej komunikácie. Parkovisko bude mať kapacitu do 300 parkovacích miest s kolmým státím. Parkovisko bude zohľadňovať aj bezpečnostnú rezervu plochy pre budúcu modernizáciu železničnej trate.

Nové Košariská - parkovisko sa nachádza na zastavanom území medzi železničnou stanicou a cestou III/063002, z ktorej bude zabezpečený prístup na parkovisko samostatným vjazdom. Pre lepšiu prístupnosť a využívanie železničnej stanice sú navrhnuté niky pre linkovú dopravu po obidvoch stranách cesty III/063002. Parkovisko bude mať kapacitu minimálne 100 parkovacích miest s kolmým státím. Parkovisko bude zohľadňovať aj bezpečnostnú rezervu plochy pre budúce zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu trate Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda.

Pezinok - parkovisko je navrhnuté na pravej strane železničnej stanice v smere od Bratislavy na nezastavanom území. Prístup je navrhnutý z miestnej komunikácie ( ul. Za dráhou) s výhľadovým napojením na preložku cesty II/502 (juhovýchodný obchvat mesta komunikáciou nadmestského významu), ktorá je obsiahnutá v územnom pláne mesta Pezinok a uvažuje sa s jej výstavbou. Prepojenie železničnej stanice a parkoviska bude riešené predĺžením jestvujúceho podchodu. Parkovisko bude mať kapacitu do 300 parkovacích miest s kolmým státím.

Modernizácia železničného uzla

Po prijatí rozhodnutia o nerealizácii projektu revitalizácie spojenia Bratislava predmestie - Bratislava filiálka naďalej medzi prioritami modernizácie dopravnej infraštruktúry v Bratislave zostalo odstránenie obmedzení v rámci železničného uzla Bratislava súvisiace predovšetkým s prevádzkou zastaraného staničného a traťového zariadenia postaveného na báze koľajových obvodov s pracovnou frekvenciou 25 Hz. Uvedený problém sa dotýka traťových úsekov ÚNS - Bratislava Nové mesto - Bratislava predmestie - Odbočka Vinohrady a železničných staníc Bratislava predmestie a Bratislava Nové mesto . V rámci pripravovanej PD boli prevádzkové súbory a stavebné objekty dotýkajúce sa modernizácie zabezpečovacích zariadení pripravené tak aby ich bolo možné s minimálnymi úpravami realizovať bez priamej väzby na modernizáciu trate Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Vzhľadom na čas potrebný na ukončenie prebiehajúceho verejného obstarávania a prípravu súťažných podkladov nie je ešte dnes známy presný termín začatia realizácie projektu. Nakoľko uvedené zmeny súvisia priamo s budúcim rozširovaním IDS v rámci mesta (vrátane nasadenia moderných koľajových vozidiel s asynchronným pohonom) patrí tento projekt medzi priority podporované v rámci z PO č. 4 OPD 2007 - 2013 a realizácia projektu sa predpokladá do konca roku 2014 (viď. nasledujúci zoznam - položka Interoperabilita v uzle Bratislava").


Okrem stále uvažovaných projektov nových zastávok a záchytných parkovísk sa do r. 2015 z operačného programu doprava plánujú realizovať aj ďalšie náhradné projekty za Filiálku , ktoré možno zosumarizovať nasledujúco:
- Interoperabilita v uzle Bratislava
- Vozový park železničných vozidiel pre prímestskú dopravu v rámci integr. systému Bratislavy a Košíc
- Dúbravská radiála projektová dokumentácia + realizácia
- Nosný dopravný systém 1. Etapa, Bosáková - Janíkov dvor, 1. Časť Šafárikovo námestie - Bosáková
- Obnova vozového parku električiek Bratislava
- Obnova vozového parku trolejbusov Bratislava
- modernizácia električkových tratí projektová dokumentácia + realizácia Košice
- Obnova vozového parku električiek Košice
- Územný generel dopravy Bratislavy
- Vybavenie železničných tarifných bodov integrovaného systému  Bratislava informačným systémom

 

Referencie:

Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny", spracovateľ Reming Consult a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, dátum spracovania 4/2010

http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=764514&text=1

http://www.hrapko.sk/www-eshop-rychlo-sk-hrapko/8-Riesenia-pre-dopravu/92-Terminaly-IDS-BA

http://www.hrapko.sk/www-eshop-rychlo-sk-hrapko/8-Riesenia-pre-dopravu/114-P-R-zachytne-parkoviska

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=103212

http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/zeleznica/improvizacia-neprinesie-ziaduce-riesenia-ten-t-6349.html

http://www.avk.sk/AKTUALITY/tiod%20ruzinov.html

http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/11508/Pribudnut-ma-7-terminalov-integrovanej-dopravy-na-zeleznicnych-tratiach.html

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?